โมเดลธุรกิจที่ Startup ต้องมีด้วย 'Business Model Canvas'

Watsachon Thammawan en martes, 18 de mayo de 2021

BUSINESS MODEL CANVAS คิดค้นโดย Alex Osterwalder มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการในการออกแบบโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบสำคัญ ภายใต้ 4 หัวข้อหลัก
.
🌟ลูกค้า (Customers)
1. กลุ่มลูกค้า (Customer segments) - ใครคือลูกค้าเป้าหมายของเรา, เรากำลังแก้ปัญหาให้ใคร, ใครเป็นบุคคลที่จ่ายเงินซื้อสินค้า
2.ช่องทางการขาย (Channels) - เราเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างไร, ช่องทางไหนสามารถปิดการขายให้เราได้, ช่องทางไหนที่ลูกค้าต้องการให้ติดต่อ
3.ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationships) - เราจะหาลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเก่า และกระตุ้นยอดขายได้ด้วยวิธีการใด ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
.
🌟ข้อเสนอ (Offering)
4.สินค้าและบริการ (Value propositions) - สินค้าและบริการอะไรที่เราต้องการนำเสนอ, เราแก้ปัญหา สิ่งที่ลูกค้าต้องทำให้เสร็จได้อย่างไร (Getting the job done), เราโดดเด่นกว่าคู่แข่งอย่างไร
.
🌟โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
5.กิจกรรมหลัก (Key activities) - กิจกรรมใดบ้างที่สำคัญในการสร้าง สินค้าและบริการ (Value propositions) ให้ใช้งานได้จริง, ใช้ระยะเวลาเท่าใดบ้าง
6.ทรัพยากรหลัก (Key resources) - ทรัพยากรใดที่จำเป็นในการช่วยให้กิจกรรมหลัก (Key activities) ดำเนินไปได้ เช่น เทคโนโลยี, ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน
7.พันธมิตร (Partners) - มีเครื่องข่ายทางธุรกิจใดบ้างที่จะมาช่วยเสริมธุรกิจของเรา ทั้งในด้าน กิจกรรมหลัก และทรัพยากรหลัก, เราจะสร้าง win-win situation กับพวกเขาได้อย่างไร
.
🌟การเงิน (Finances)
8.ช่องทางรายได้ (Revenue streams) - ธุรกิจสร้างรายได้ด้วยวิธีการใด, ปกติลูกค้าจ่ายเจ้าอื่นอยู่ที่เท่าไหร่, เราตั้งราคาไว้ที่เท่าไหร่
9.โครงสร้างทุน (Cost structure) - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนคงที่ (Fixed Cost) และไม่คงที่ (Variable Cost), ควรมีต้นทุนต่อเดือนเท่าไหร่ในการพัฒนาสินค้าและบริการออกสู่ท้องตลาด

Artículos relacionados

  • articles